Najbliższy dostępny termin:
8 czerwca 2024 r. (Gdańsk)
Aby wziąć udział w egzaminie, prosimy o dokonanie wstępnej rejestracji za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Dlaczego Telc?

 • 1 KRÓTSZE TERMINY:

  Dzięki egzaminom Telc możesz być pewien/pewna, że Twoje umiejętności w języku polskim zostaną szybko i niezawodnie potwierdzone bez konieczności długiego oczekiwania – certyfikat otrzymasz maksymalnie w ciągu 8 tygodni

 • 2 OFICJALNE UZNANIE:

  Zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego, które są wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ten certyfikat staje się oficjalnym dokumentem potwierdzającym umiejętność posługiwania się językiem polskim.

 • 3 PROFESJONALNE PRYGOTOWANIE:

  W Vitas School oferujemy wyjątkową okazję – kurs przygotowawczy, który kończy się oficjalnym egzaminem Telc. Nasz kurs stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które dążą do uzyskania zezwolenia na długoterminowy pobyt rezydenta Unii Europejskiej i nie mają zbyt wiele czasu na przygotowanie i oczekiwanie na certyfikat.

 • 4 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE:

  Oferujemy także egzaminy Telc w trybie indywidualnym, dostosowane do Twoich potrzeb, nawet dla jednej osoby lub pary osób.

 • 5 DOSTĘPNOŚĆ:

  W Vitas School przeprowadzamy egzaminy prawie co miesiąc, a także możesz wybrać dogodny termin w trybie indywidualnym.

 • 6 PRZYSTĘPNOŚĆ:

  Według zdających egzamin TELC jest bardziej przystępny od zwykłego egzaminu certyfikatowego, a co istotne, większe znaczenie przywiązuje się do części ustnej, która jest bardziej wymagająca, niż do części pisemnej.

TELC Język polski B1-B2 - czym się wyróżnia?

 • 1 Format egzaminu

  Format egzaminu TELC wyróżnia się szczególnie tym, że jest dwustopniowy (dual), co oznacza, że przeprowadza się kompleksową ocenę umiejętności na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy student, który pomyślnie przejdzie przez ten egzamin, zostanie poddany dokładnej ocenie swoich zdolności językowych w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Otrzyma także precyzyjną informację dotyczącą poziomów B1 i B2, na które osiągnął w poszczególnych umiejętnościach.

 • 2 Struktura Egzaminu

  Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 115 minut. Druga część, czyli egzamin ustny, zazwyczaj odbywa się w parach, gdzie uczestniczą dwie osoby zdające egzamin oraz dwaj licencjonowani egzaminatorzy przeszkoleni przez telc GmbH.

 • 3 Uznawanie

  Certyfikat z języka polskiego wydawany przez TELC (The European Language Certificates) potwierdza kompetencje w języku polskim jako języku obcym i jest uznawany na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego, które są wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ten certyfikat staje się oficjalnym dokumentem potwierdzającym umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie minimum B1.

  Certyfikaty językowe TELC są szeroko uznawane przez różne instytucje, pracodawców, uczelnie wyższe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (w zależności od wymogów uczelni). Dodatkowo, posiadanie takiego certyfikatu umożliwia kwalifikowanie się do programu stypendialnego Socrates/Erasmus.

Etapy rejestracji

 • 1 Rejestracja

  Wypełnienie formularza rejestracyjnego (prosimy wypełnić go uważnie; błąd w adresie email uniemożliwi dalszą komunikację). Prosimy nie rejestrować się dwa razy. Zakończenie wypełniania formularza jest równoznaczne z wpisem na listę uczestników – do zakończenia rejestracji wymagany jest już tylko przelew opłaty.

 • 2 Potwierdzenie rejestracji

  W terminie do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego wyślemy e-mail z potwierdzeniem rejestracji na egzamin. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

 • 3 Opłata za egzamin

  Opłatę należy wnieść jednorazowo w terminie do 3 dni od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia na egzamin. Instrukcja do przelewu znajduje się poniżej.

 • 4 Zakończenie rejestracji

  Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (drogą mailową) wraz ze szczegółowymi informacjami – ok. 2 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.

Opłata za egzamin

 • 1 Opłaty za egzamin i certyfikat:

  Opłata za egzamin+certyfikat+kurs:

  • od 1150,00 zł dla egzaminów grupowych
  • od 1850,00 zł dla egzaminów organizowanych indywidualnie

   

   

 • 2 Dane do przelewu:

  Vitas School Viktoriia Viazova

  80-855 Gdańsk,

  ul. Wały Piastowskie 1/612

  Numer konta: MBank 74 1140 2004 0000 3402 7703 9565

  Tytuł przelewu: „(imię)(nazwisko)” – (przykład: „ Anna Nowak”).

  W przypadku braku informacji o imieniu, nazwisku w tytule przelewu – opłata może nie zostać uznana!

 • 3 Opłatę należy wnieść:

  jednorazowo po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia na egzamin w polskich złotych

 • 4 Potwierdzenie opłaty

  należy przysłać na adres mailowy egzamin.vitasschool@gmail.com

 • 5 Zwrot środków

  Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi ani zniesieniu.

Ważne informacje:

 • 1 Rejestracja:

  Miesiąc przed terminem egzaminu następuje zamknięcie rejestracji

 • 2 Opłata:

  Do egzaminu mają prawo przystąpić tylko te osoby, które wniosły opłatę

 • 3 Ograniczenia wiekowe:

  Osoba przystępująca do egzaminu w dniu przystąpienia do niego musi mieć ukończone 18 lat.

  Do egzaminu mogą przystąpić także osoby w wieku 10 – 17 lat pod warunkiem udzielenia przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej zgody.

  Uwaga! Arkusz egzaminacyjny dla tych uczestników jest identyczny z arkuszem egzaminacyjnym dla dorosłych.

 • 4 Kto może zdawać egzamin:

  Do egzaminu przystąpić mogą cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy na stałe mieszkają za granicą

 • 5 Miejsce egzaminu:

  Dokładna lokalizacja miejsca egzaminu zostanie wysłana na adres e-mail za około dwa tygodnie przed datą egzaminu

 • 6 Dokument tożsamości:

  Aby wziąć udział w egzaminie pisemnym i ustnym należy mieć przy sobie ważny ważny oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • 7 Przestrzeganie postanowień Regulaminu:

  Rejestrując się na egzamin zdający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Egzaminacyjnego, zamieszczonego poniżej.

Regulamin Egzaminacyjny

§ 1 Obszar obowiązywania
1. Niniejszy Regulamin Egzaminacyjny dotyczy osób przystępujących do egzaminów telc.
2. Dotyczy on wszystkich egzaminów kończących się uzyskaniem certyfikatu, niezależnie od sposobu ich
przeprowadzenia, tj. w formie papierowej lub całkowicie lub częściowo cyfrowej.
§ 2 Cel egzaminu
1. Celem egzaminu telc jest poświadczenie kompetencji jednostki w sposób rzetelny i ważny.
2. telc gGmbH może wydać raport o wynikach egzaminu tylko wtedy, gdy można udowodnić, że każdy zdający
zaprezentował wyłącznie indywidualną, niezależną i weryfikowalną pracę podczas egzaminu bez używania
jakichkolwiek niedozwolonych pomocy.
§ 3 Rejestracja na Egzamin
1. Potencjalni zdający muszą zarejestrować się w ośrodku egzaminacyjnym telc na dany egzamin. Ośrodek egzaminacyjny to instytucja edukacyjna, która posiada licencję telc gGmbH na oferowanie i przeprowadzanie egzaminów telc. Aktualna lista licencjonowanych ośrodków egzaminacyjnych jest zawsze dostępna na stronie internetowej telc (www.telc.net).
2. Rejestrując się na egzamin i otrzymując kopię niniejszego Regulaminu Egzaminacyjnego, zdający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zdający wyraża zgodę na przekazanie przez wybrany ośrodek egzaminacyjny danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia i oceny egzaminu do telc gGmbH oraz na przetwarzanie tych danych przez telc gGmbH w ww. celu. W zależności od egzaminu dane osobowe mogą obejmować nagranie z egzaminu ustnego.
3. Każdy ośrodek egzaminacyjny ma prawo decydować o warunkach rejestracji na egzamin telc, opłatach za zdawanie egzaminu i innych warunkach.
4. Jeśli dana osoba chce zarejestrować się na egzamin z ułatwieniami dostępu, zastosowanie mają warunki specjalne. Są one określone w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów z ułatwieniami dostępu.
§ 4 Procedura egzaminacyjna
1. Struktura i czas trwania egzaminu są określone w sposób wiążący w egzaminach próbnych wydawanych przez telc gGmbH dla danego egzaminu.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający muszą przedstawić ważny oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. W terminie wcześniej zakomunikowanym zdającym, osoba nadzorująca rozpoczyna egzamin przekazując oficjalne ogłoszenia. Zdający, którzy przybędą po rozpoczęciu ogłoszeń, są wykluczeni z egzaminu. Egzamin pisemny kończy
się, gdy osoba nadzorująca poinformuje zdających, że mogą opuścić salę egzaminacyjną.
4. Egzamin ustny rozpoczyna się w momencie wejścia zdających do poczekalni, a kończy się w momencie, gdy egzaminator poinformuje zdających, że mogą opuścić salę egzaminacyjną.
5. Jeśli egzamin ma formę papierową, zdający wpisują wszystkie odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi. Odpowiedzi zapisane w broszurze testowej lub na papierze do notatek nie będą oceniane. W przypadku egzaminu cyfrowego odpowiedzi należy wprowadzić do oprogramowania egzaminacyjnego.
6. Zdający nie mogą zakłócać egzaminu. Muszą przestrzegać instrukcji, które wydają im Koordynatorzy ośrodka egzaminacyjnego, osoby nadzorujące i egzaminatorzy. Za zakłócenie uznaje się przypadki, gdy zdający utrudniają proces sprawdzania umiejętności i wiedzy innych zdających, na przykład przez ciągłe kierowanie zapytań do osoby nadzorującej lub odmawianie oddania arkusza odpowiedzi. Jeżeli egzamin zostaje zakłócony takim niepożądanym zachowaniem, może to skutkować częściowym lub całkowitym wykluczeniem sprawcy z egzaminu natychmiast lub z mocą wsteczną.

§ 5 Niedozwolone pomoce
1. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej ołówki, długopisy, temperówki i gumki. Napoje dozwolone są wyłącznie w przezroczystych butelkach bez etykiet. Dozwolone są również artykuły higieny osobistej, takie jak chusteczki higieniczne.
2. Zaleca się, aby zdający nie wnosili do ośrodka egzaminacyjnego żadnych dodatkowych przedmiotów. Kurtki, torby, telefony komórkowe, zegarki na rękę oraz wszelkie przedmioty inne niż wymienione w § 5 ust. 1. należy oddać przed rozpoczęciem egzaminu.
3. Przedmioty inne niż wymienione w § 5 ust. 1. są kwalifikowane jako niedozwolone pomoce. Zdający nie mogą mieć przy sobie niedozwolonych pomocy w żadnym momencie trwania egzaminu. Niedozwolone pomoce obejmują następujące przedmioty, ale nie wyłącznie:
• Słowniki i podręczniki oraz notatki osobiste (np. przykładowe odpowiedzi, notatki z lekcji).
• Urządzenia, które są w stanie zapisywać, wyświetlać lub przesyłać informacje i/lub które mogą być podłączone do Internetu (np. telefony komórkowe, urządzenia do noszenia, takie jak inteligentne zegarki lub okulary, które są w stanie nagrywać, odtwarzać i wysyłać lub odbierać dane za pośrednictwem internetu itp.), niezależnie od tego, czy urządzenia te wyświetlają takie informacje w przypadku kontroli.
4. Notatki, diagramy lub inne przedmioty mogą być dozwolone jako pomoce tylko, jeśli temat do egzaminu ustnego ma być przygotowany w domu. Jest to odnotowane w odpowiednim egzaminie próbnym.
§ 6 Oszukiwanie
1. Zdającym nie wolno oszukiwać podczas egzaminu. Oszustwo lub próba oszustwa prowadzą do wykluczenia z egzaminu. W takim przypadku żadna część odpowiedzi osoby zdającej nie będzie oceniana, a zdający nie otrzyma żadnych informacji o swoich wynikach. W poważnych przypadkach oszustwa lub próby oszustwa ośrodek egzaminacyjny i telc gGmbH mają prawo wykluczyć zdającego z przyszłych egzaminów. W poważnych przypadkach zostanie wszczęte postępowanie sądowe.
2. Oszukiwanie definiuje się w następujący sposób: Zdający udają, że wykonują indywidualnie i niezależnie zadania egzaminacyjne, ale w rzeczywistości uzyskują nieuczciwą przewagę lub używają niedozwolonych pomocy. Za oszustwo przyjmuje się nie tylko próbę poprawienia własnych wyników, ale także próbę wspierania lub poprawiania wyników egzaminacyjnych innej osoby. Dotyczy to również wspierania lub umożliwiania oszustwa innej osobie.
3. Za nadużycie uznaje się każdy przypadek, gdy zdający:

 •  wnosi do sali egzaminacyjnej niedozwolone pomoce, jak określono w § 5.
 • próbuje kontaktować się lub konsultować z innymi zdającymi podczas egzaminu, chyba że egzaminator wyraźnie o to poprosi w trakcie egzaminu ustnego.
 • jest w zmowie z innymi zdającymi, co skutkuje tym, że w znacznych obszarach zadań egzaminacyjnych nie można już rozróżnić wyników poszczególnych zdających. Jeśli w arkuszach odpowiedzi kilku zdających są widoczne wyraźne
  podobieństwa, zostaje to uznane za dowód oszustwa, nawet jeśli konsultacja lub zmowa nie zostaną udowodnione. Jeśli 60% błędnych odpowiedzi jest identycznych, jest to z definicji uważane za oszustwo.
 • oddaje pracę egzaminacyjną, która pasuje do poprawnych odpowiedzi (w zadaniach ocenianych obiektywnie) lub przykładowych odpowiedzi (w zadaniach ocenianych subiektywnie) w znacznym stopniu, co zazwyczaj można wytłumaczyć jedynie jako oszustwo.
 • wykorzystuje przykładowe teksty w zadaniach pisemnych w taki sposób, że nie można zauważyć indywidualnej pracy własnej (plagiat). Odnosi się to również do przypadków drobnych zmian dokonywanych w dłuższych fragmentach. W takich przypadkach egzamin zdającego nie może być oceniony i otrzymuje on najniższą możliwą ocenę (zero punktów). Poważne przypadki plagiatu zostaną zakwalifikowane jako wykroczenie.
 • kradnie, usuwa, zapisuje lub fotografuje, publikuje lub w jakikolwiek sposób udostępnia innym poufne materiały egzaminacyjne, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Zabronione jest również filmowanie lub nagrywanie zadań ze słuchania lub egzaminów ustnych.
 • przyjmuje fałszywą tożsamość lub pozwala na przyjęcie fałszywej tożsamości przez inną osobę.
 • grozi lub próbuje przekupić osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu lub inne osoby zdające test.
 • używa lub próbuje używać urządzenia udostępnionego w celu przeprowadzenia egzaminu w formie cyfrowej (całkowicie lub częściowo) do celów innych niż egzamin.

4. Próba oszustwa będzie traktowana tak samo, jak oszustwo dokonane. Zdający ma prawo udowodnić, że nie oszukiwał ani nie próbował oszukiwać.
5. Jeśli oszustwo lub próba oszustwa zostaną wykryte w dowolnym momencie procesu egzaminacyjnego, w tym oceny wyników zdającego, ostateczna decyzja dotycząca takich nadużyć należy do telc gGmbH. Istnieje możliwość ukarania zdającego za oszustwo przez telc gGmbH, nawet jeśli podczas sesji egzaminacyjnej nie było takiego podejrzenia. telc gGmbH może opierać się na protokole egzaminacyjnym, pisemnych sprawozdaniach osób nadzorujących oraz dowodach rzeczowych z egzaminu. Rozbieżności, które stają się widoczne dopiero po ocenie wyników osoby zdającej po egzaminie, mogą również prowadzić do wykrycia nadużyć. telc gGmbH zawsze należycie uwzględnia interesy zdającego.
6. Jeśli można udowodnić, że osoby przystępujące do testu były w zmowie w kwestii korzystania z niedozwolonych pomocy lub że wszyscy zdający mieli możliwość skorzystania z istniejącej niedozwolonej pomocy, telc gGmbH może orzec, że cały egzamin nie będzie oceniany.
7. Jeżeli organowi lub instytucji zostanie przedstawiony certyfikat jako dowód biegłości językowej i pojawią się uzasadnione wątpliwości, czy certyfikat został wydany zgodnie z prawem, możliwe jest stwierdzenie nadużycia w tym momencie.
§ 7 Wyniki Egzaminu
1. Zdający, który pomyślnie zdał egzamin telc, otrzymuje certyfikat. Zdający, który nie zda egzaminu, otrzymuje arkusz wyników. Na certyfikacie nie ma okresu ważności. Jeśli dana osoba przedstawi jakiejś instytucji starszy certyfikat, to decyzja, czy jest on nadal ważny do określonych celów, leży w gestii tej instytucji.
2. Zdający mogą powtarzać cały egzamin tyle razy, ile chcą. Wyniki wszystkich egzaminów zachowują ważność, nawet w przypadku ponownego zdawania egzaminu.
3. Egzaminy telc są z reguły zdawane ze wszystkimi ich częściami. Zdający, którzy nie zdali egzaminu telc w całości, mogą (w przypadku niektórych egzaminów) ponownie przystąpić do części egzaminu w późniejszym terminie. W takim przypadku zdający może otrzymać zaliczenie za część już zaliczoną (patrz Załącznik 1: Częściowe zaliczenie). Egzamin ustny lub egzamin pisemny można powtórzyć w ciągu 12 miesięcy od daty arkusza wyników z pierwszej próby. Nie można powtarzać pojedynczych testów cząstkowych. Zalicza się tylko te wyniki egzaminów, które zostały uzyskane jako ostatnie. Jeżeli zdający chce ubiegać się o częściowe zaliczenie, ośrodek egzaminacyjny musi zostać powiadomiony o tym w momencie rejestracji na egzamin.
4. telc gGmbH archiwizuje materiały egzaminacyjne istotne dla ustalenia wyników przez okres czterech miesięcy od momentu ogłoszenia wyników (data na certyfikacie lub arkuszu wyników).
5. Wyniki egzaminów telc są archiwizowane cyfrowo przez dziesięć lat. W tym okresie zdający mogą poprosić o wydanie drugiego certyfikatu lub arkusza wyników za opłatą (patrz Załącznik 2: Opłaty i terminy). Taki nowy dokument jest oznaczony jako „Duplikat”. O duplikaty należy zwracać się bezpośrednio do telc gGmbH. Jeżeli z wnioskiem wystąpią osoby trzecie, posiadacz certyfikatu musi wyrazić pisemną zgodę. Duplikaty nie będą wydawane, jeśli wystąpiły nieprawidłowości podczas egzaminu.
6. W przypadku zmiany nazwiska zdającego można zwrócić się o odpłatne (patrz Załącznik 2: Opłaty i terminy) wydanie duplikatu certyfikatu wystawionego na nowe nazwisko. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz urzędowe poświadczenie zmiany nazwiska. Wniosek o wydanie duplikatu ze względu na zmianę nazwiska z powodu małżeństwa lub rozwodu nie zostanie uwzględniony. W takich przypadkach nazwisko, które było poprawne w czasie podejścia do egzaminu, jest nadal prawnie ważne.
§ 8 Odwołania, weryfikacja wyników i wgląd
1. Zdający mogą odwołać się od przeprowadzenia egzaminu, jeśli dowiedzą się o naruszeniu obowiązujących Regulaminów Egzaminów telc. Należy podać powody roszczenia. Fakt, że zdający nie uzyskał na egzaminie określonego wyniku, nie stanowi wystarczającego uzasadnienia roszczenia. Decyzja o uznaniu roszczenia należy do telc gGmbH.
2. Zdający mogą złożyć wniosek o odpłatną (patrz Załącznik 2: Opłaty i terminy) weryfikację wyników egzaminu Złożenie wniosku nie uprawnia wnioskodawcy do poprawy wyników egzaminu; należy wziąć pod uwagę, że możliwa jest również niższa ocena wyników egzaminu. W przypadku zmiany nieodwołalnie ważny jest skorygowany wynik. Oryginał certyfikatu lub arkusza wyników należy odesłać do telc gGmbH, który wystawi nowy dokument ze zmienionymi wynikami i zwróci koszty weryfikacji.
3. Odwołanie i wniosek o weryfikację wyników można złożyć tylko raz w ciągu pierwszych sześciu tygodni od zawiadomienia o wynikach egzaminu (data na certyfikacie lub karcie wyników) w formie pisemnej, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej telc www.telc.net. Jeśli osoby trzecie złożą odwołanie lub wniosek o weryfikację, muszą przedstawić pisemną zgodę osoby zdającej.
4. Zdający mogą złożyć wniosek o osobiste zapoznanie się z arkuszem odpowiedzi (wgląd) w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników (data na certyfikacie telc lub arkuszu wyników). Przy wglądzie w egzamin nie mogą być obecne inne osoby. Niedozwolone jest kopiowanie, dokonywanie transkrypcji ani robienie zdjęć arkusza odpowiedzi. telc gGmbH nie oferuje konsultacji. Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej telc www.telc.net.

 

Załącznik 1: Częściowe zaliczenie
Możliwe jest częściowe zaliczenie egzaminów
• na poziomie B1
• na poziomie B2
• na poziomie C1
• na poziomie C2
Częściowe zaliczenie nie jest możliwe w przypadku egzaminów
• na poziomie A1
• na poziomie A2
• które są skalowane na dwóch poziomach (A2·B1, B1·B2, B2·C1) – jak w przypadku egzaminu z języka polskiego

 

Załącznik 2: Opłaty i terminy

Wniosek o weryfikację wyników:

Termin składania wniosku – 6 tygodni od wystawienia certyfikatu lub arkusza wyników.

Opłaty pobierane przez telc gGmbH: € 40

Wniosek o wydanie duplikatu certyfikatu lub w sprawie zmiany nazwiska:

Termin składania wniosku – 10 lat od wystawienia certyfikatu lub arkusza wyników.

Opłaty pobierane przez telc gGmbH: € 40

Opłaty te są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek VAT.

Zadzwoń do nas:
535 626 387
Kontakt w sprawie kursu przygotowującego
Zadzwoń do nas:
535 626 387
Kontakt w sprawie egzaminu
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Uwaga! Pola z danymi rodziców wypełnia się tylko w przypadku rejestracji nieletniego uczestnika na egzamin.

zadaj pytanie · zadaj pytanie ·